Палажэнне аб Школе юнага лінгвіста Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа

ПАЛАЖЭННЕ

аб Школе юнага лінгвіста

Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа

Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі


 

1. Агульныя палажэннi

1.1. Школа юнага лінгвіста (далей – Школа) ствараецца ў адпаведнасці з прынцыпамі работы Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа ў галіне супрацоўніцтва з сярэдняй школай;

1.2. Школа з’яўляецца дадатковай формай адукацыі вучнёўскай моладзі;

1.3. Школа – добраахвотнае вучэбна-навуковае аб’яднанне школьнікаў, якія імкнуцца ўдасканальваць свае веды ў галіне гуманітарнай навукі – лінгвістыкі – і развіваць свой інтэлект і здольнасці да навуковага пошуку;

1.4. Школа дапамагае набыць дадатковыя веды, сфарміраваць уменні і навыкі вучэбна-даследчай і практычнай дзейнасці пад кіраўніцтвам супрацоўнікаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, а для найбольш здольных слухачоў – закласці фундамент выбару будучай прафесіі ў галіне беларускага мовазнаўства.

 

2. Мэты стварэння Школы:

2.1. папулярызацыя прафесійных лінгвістычных ведаў сярод навучэнцаў устаноў сістэмы сярэдняй адукацыі;

2.2. садзейнічанне больш глыбокаму і ўсвядомленаму пранікненню школьнікаў у сутнасць моўных з’яў: сістэматызацыя ведаў аб мове, яе ўнутранай арганізацыі, эвалюцыі і функцыянаванні;

2.3. выпрацоўка ў вучняў навыку самастойнай даследчай работы: развіццё здольнасці пазнаваць, аналізаваць, супастаўляць, класіфікаваць і ацэньваць моўныя факты;

2.4. пашырэнне ўяўлення школьнікаў аб агульных прынцыпах аналізу тэкстаў розных стыляў і жанраў.

 

3. Задачы Школы:

3.1. стварэнне спрыяльных умоў для інтэлектуальнага развiцця асобы, раскрыцця яе навуковага-даследчага патэнцыялу;

3.2. павышэнне ўзроўню лінгвістычнай культуры школьнікаў, развіццё навукова-даследчых, інавацыйных і крэатыўных кампетэнцый;

3.3. фарміраванне ў школьнікаў шырыні кругагляду, умення бачыць праблему, карыстацца рознымі інфармацыйнымі крыніцамі, лагічна і сістэмна структураваць матэрыял;

3.4. выяўленне і падтрымка таленавітай моладзі; прадастаўленне дадатковых магчымасцей для самарэалізацыі школьнікаў; фарміраванне матывацыі да ўдзелу ў навукова-даследчай дзейнасці і падтрымка творчых ініцыятыў;

3.5. павышэнне інтарэсу да вывучэння гісторыі, дзейнасці навуковых школ, сучасных тэндэнцый і працэсаў у беларускай лінгвістыцы;

3.6. дэманстрацыя і прапаганда самых значных дасягненняў мовазнаўчай навукі і іх укараненне ў вучэбна-адукацыйны працэс;

3.7. захаванне і трансляцыя культурна-гістарычнай спадчыны будучым пакаленням на аснове мовазнаўчага матэрыялу.

 

4. Асновы дзейнасцi

4.1. права наведваць Школу маюць усе навучэнцы ўстаноў г. Мінска, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі;

4.2. дзейнасць Школы прадугледжвае некалькі аспектаў: навукова-даследчы, вучэбна-адукацыйны, выхаваўчы і развіццёвы.

Навукова-даследчы аспект заключаецца ў тым, што Школа выступае своеасаблівай пляцоўкай для лінгвістычных дыскусій і навуковага пошуку. Яна аб’ядноўвае навучэнцаў, зацікаўленых у навуковым росце: работа Школы пабудавана такім чынам, каб сфарміраваць навыкі пастаноўкі навуковай праблемы, уменне прымяняць навуковую метадалогію ў самастойнай даследчай рабоце. Дзейнасць школы накіравана на тое, каб дапамагчы ў падрыхтоўцы да публічных выступленняў на мерапрыемствах навуковага (навукова-даследчага і навукова-практычнага) характару.

Вучэбна-адукацыйны аспект дзейнасці Школы заключаецца ў аказанні кансультацыйнай і метадычнай дапамогі, у навуковым каментаванні па складаных праблемах беларускай лінгвістыкі, навучанні алгарытму працы са слоўнікамі розных тыпаў, даведнікамі, дапаможнікамі для школы, лінгвістычнымі атласамі, энцыклапедыямі.

  • і развіццёвы аспекты рэалізуюцца праз усталяванне больш цесных сувязей паміж старэйшым і малодшым пакаленнем даследчыкаў, што забяспечыць пераемнасць у навуковай дзейнасці. Фармат мерапрыемстваў Школы ўключае выступленні і лекцыі супрацоўнікаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа па актуальных напрамках даследаванняў, абмеркаванне самых значных акадэмічных выданняў, знаёмства з апошнімі дасягненнямі ў галіне беларускага мовазнаўства, правядзенне сустрэч, семінараў са школьнікамі і настаўнікамі.

 

5. iзацыя і змест навучальнага працэсу

5.1. iзацыi працэсу навучання. Формы арганізацыі вучэбнага працэсу і змест заняткаў выбіраюцца з улікам узросту, узроўню падрыхтаванасці вучняў і іх індывідуальных магчымасцей;

  1. эрмiн i змест навучання ў Школе зацвярджаецца мовазнаўчай секцыяй вучонага савета Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа ў адпаведнасцi з навуковымі планамi і праграмамі;

5.3. дата пачатку і заканчэння навучання, працягласцьзаняткаў, іх колькасць і паслядоўнасць, база правядзення, асноўныя формы арганізацыі работы ў школе, удзел навучэнцаў у навуковых мерапрыемствах вызначаюцца дырэкцыяй Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа;

5.4. вучэбна-выхаваўчы працэс арганiзуецца на аснове навукова і педагагiчна абгрунтаванага выбару планаў, праграм, форм, метадаў i сродкаў навучання і выхавання;

  1. .5. навучанне ў Школе праводзіцца ў розных формах, у тым ліку нетрадыцыйных: эўрыстычныя лекцыі, праблемныя гутаркі, трэніровачныя заняткі, семінары, дыспуты, круглыя сталы, сустрэчы з вучонымі-лінгвістамі, напісанне і абмеркаванне дакладаў па розных мовазнаўчых праблемах і інш.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы