Публікацыі

Кароткая граматыка беларускай мовы і граматычныя слоўнікі

Комплекс работ з пяці кніг: «Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. Ч. 1. Фаналогія. Марфаналогія. Марфалогія / навук. рэд. А.А. Лукашанец. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – 351 с.; Ч. 2. Сінтаксіс / навук. рэд. А.А. Лукашанец. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 240 с.;

«Граматычны слоўнік дзеяслова» / навук. рэд. А.І. Падлужны, В.П. Русак. Мінск: Беларуская навука, 2007. – 1252 с.;

Бандарэнка, Н.Д. «Разам, асобна, праз злучок: даведнік» / Н.Д. Бандарэнка, І.Л. Капылоў, Т.М. Маракуліна; пад рэд. А.А. Лукашанца. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 192с.

Маракуліна, Т.М. «Слоўнік арфаграфічных новаўвядзенняў беларускай мовы» / Т.М. Маракуліна, І.Л. Капылоў. – Мінск: “Современная школа”, 2011. – 96с.

Капылоў, І.Л. «Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы для школьнікаў» / І.Л. Капылоў, Т.М. Маракуліна. – Мінск: “Современная школа”, 2010. – 256с.

Напісанне слоў, прыведзеных у дадзеным Арфаграфічным слоўніку, грунтуецца на новых «Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». Арфаграфічны слоўнік уключае ў сябе каля 20 000 слоў, пры напісанні якіх могуць узнікнуць цяжкасці. Большую частку слоўніка складае агульнаўжывальная лексіка сучаснай беларускай мовы. Акрамя таго, слоўнік змяшчае навукова-тэхнічныя тэрміны, гістарызмы і новыя словы (неалагізмы). У даведніку прыводзяцца складаныя і складанаскарочаныя словы.

Brasławszczyzna: pamięć i współczesność

Двухтомнае даследаванне пад агульнай назвай „Brasławszczyzna: Pamięć i współczesność” прадстаўляе вынік працы міжнароднага калектыву аўтараў. Першы том, які выдадзены ў выдавецтве Варшаўскага ўніверсітэта (Варшава, 2011), мае назву “Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców”, другі том (Варшава, 2009) – „Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski)”. Абодва тамы выдадзены пад агульнай навуковай рэдакцыяй прафесара Варшаўскага ўніверсітэта, доктара філалагічных навук Эльжбеты Смулковай.

Святое Евангелие. Слуцк : у 2 кн.

Житие блаженной Евфросинии, игумении Вседержителя Святого Спаса во граде Полоцке : в 2 кн.

Житие блаженной Евфросинии, игумении Вседержителя Святого Спаса во граде Полоцке : в 2 кн. / науч. ред., предисл., воспр. ц.-слав. текста, пер. на рус. и белорус. яз., коммент. Э.В. Ермоленко; пер. на англ. яз. Т.В. Сальникова. – Минск : Белорусская Православная Церковь, 2012. – Кн. 1 :  Житие блаженной Евфросинии, игумении Вседержителя Святого Спаса во граде Полоцке [факсим. изд.] – 32 с. ; Кн.

Большой белорусско-русский, русско-белорусский словарь / А.Н. Булыко, Х.П. Булыко, Н.В. Полещук. – Минск: Попурри, 2011. – 624 с.

Аснову перакладнога “Большого белорусско-русского, русско-белорусского словаря” складаюць найбольш ужывальныя ў беларускай і рускай мовах словы, шырока распаўсюджаныя тэрміны, гістарызмы, неалагізмы, а таксама ўстойлівыя выразы і фразеалагізмы. У рэестры слоўніка змяшчаецца звыш 40000 лексем. Беларускамоўная частка гэтага лексікаграфічнага даведніка адпавядае правілам беларускай арфаграфіі, адлюстраваным у Законе Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” ад 23 ліпеня 2008 г.

Паляшчук, Н.В. Беларуская мова: азначэнні, правілы, схемы і табліцы / Н.В. Паляшчук. – Мінск : Радыёла-плюс, 2011. – 95 с.

Дапаможнік “Беларуская мова: азначэнні, правілы, схемы і табліцы” дапаўняе серыю вучэбных і вучэбна-метадычных кніг, падручнікаў па беларускай мове для вучняў пачатковых класаў. Вучэбны матэрыял па фанетыцы, арфаграфіі, словаўтварэнні, марфалогіі, сінтаксісе, лексіцы, прадугледжаны тыпавой праграмай для пачатковай школы, выкладзены ў даступнай, сціслай і кампактнай форме, з выкарыстаннем разнастайных схем і табліц. Прапанаваны ўзоры гука-літаранага разбору, разбору слова па саставе, марфалагічнага разбору назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў, асабовых займеннікаў, разбору простага сказа.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1–32 / пад рэд. А.М. Булыкі, А.І. Жураўскага. – Мінск : Беларус. навука, 1982–2012.

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы