Да XVII Міжнароднага з’езда славістаў (Францыя, Парыж, 2023 г.)

27–28 жніўня 2020 года адбылося анлайн-пасяджэнне Міжнароднага камітэта славістаў, на якім былі абмеркаваны пытанні падрыхтоўкі да XVII Міжнароднага з’ездза славістаў, што адбудзецца ў 2023 годзе ў Парыжы (Францыя). На пасяджэнні МКС была абмеркавана і зацверджана тэматыка з’езда, вызначаны формы работы з’езда, квоты ўдзелу ў з’ездзе для нацыянальных дэлегацый,  тэрміны падачы заявак і інш.

Традыцыйна работа з’езда будзе праходзіць у форме секцыйных пасяджэнняў, тэматычных блокаў, круглых сталоў і прэзентацый. Будзе арганізавана кніжная выстаўка славістычнай літаратуры, апублікаванай за папярэднія пяць гадоў. Таксама адбудуцца рабочыя пасяджэнні камісій, акрэдытаваных пры МКС, і пленум Міжнароднага камітэта славістаў.

 

Тэматыка XVII Міжнароднага з’езда славістаў

(Францыя, Парыж, 2023 г.)

 

На XVII Міжнародным з’ездзе славістаў у Парыжы (Францыя) у 2023 годзе будуць прадстаўлены чатыры тэматычныя секцыі:

1. Мова.

2. Літаратура, культура, фальклор.

3. Пытанні гісторыі і тэорыі славістыкі.

4. Спецыяльныя тэмы з’езда.

 

 1. МОВА.
  1. Параўнальна-гістарычныя і арэальныя даследаванні славянскіх моў.
   1. Паходжанне праславянскай мовы.
    1.  Пытанне ўзаемадзеяння праславянскай мовы з прабалтыйскай мовай.
    2.  Праславянская мова і яе дыялекты.  
   2. Славянскі глотагенэз.
    1. Уплыў неславянскіх моў і моўных груп на развіццё славянскіх моў (славяна-германскія, славяна-італійскія, славяна-кельтскія, славяна-іранскія, славяна-цюркскія, славяна-балканскія, славяна-балтыйскія і славяна-уграфінскія моўныя адносіны ў мінулым).
   3. Этымалогія.
  2. Гісторыя славянскіх моў.
   1. Развіццё славянскіх моў ва ўмовах моўнага кантакту.  
   2. Гістарычная граматыка славянскіх моў.  
   3. Гістарычная семантыка і лексікалогія славянскіх моў.
   4. Уплыў стараславянскай і царкоўнаславянскай моў на фарміраванне славянскіх літаратурных моў.
   5. Узаемаадносіны нацыянальных літаратурных моў і народных дыялектаў у розныя перыяды гісторыі.  
  3. Дыялекталогія славянскіх моў.
   1. Славянская лінгвагеаграфія і арэалогія.  
   2. Стан сучасных славянскіх дыялектаў.
   3. Гісторыя развіцця славянскіх дыялектаў.  
   4. Дыялектная лексікаграфія і лексікалогія.  
   5. Мова горада.
   6. Дыялектная інтэрферэнцыя.
   7. Інфармацыйныя дыялектныя фонды.  
  4. Анамастыка.  
   1. Анамастычная этымалогія.
   2. Анамастычная лексікаграфія.
   3. Картаграфаванне славянскай анамастычнай прасторы.
   4. Анамастычная кантакталогія.
   5. Гістарычная семантыка ўласных імён.
   6. Праблемы тэрміналогіі ў анамастыцы.
  5. Граматыка, семантыка і прагматыка сучасных славянскіх літаратурных моў.
   1. Фанетыка-фаналагічныя і прасадычныя характарыстыкі славянскіх моў.  
   2. Акцэнталогія славянскіх моў.  
   3. Словазмяненне славянскіх моў: марфалогія, структура парадыгм, склад і спосабы выражэння граматычных катэгорый.
   4. Словаўтварэнне славянскіх моў: марфалогія і семантыка.
   5. Граматычная семантыка славянскіх моў. Славянская аспекталогія.
   6. Фармальны і функцыянальны сінтаксіс славянскіх моў. Славянскія мовы і граматыка канструкцый.
   7. Прагматыка ў даследаваннях славянскіх моў.
   8. Дыскурсіўны аналіз тэксту.
   9. Тэарэтычныя і метадалагічныя аспекты вывучэння граматыкі славянскіх моў. 
   10. Тыпалагічныя і супастаўляльныя даследаванні граматыкі славянскіх моў. 
  6. Лексікалогія, семантыка і стылістыка сучасных славянскіх моў. 
   1. Лексіка славянскіх моў і сістэмныя адносіны ў лексіцы.
   2. Лексікаграфія славянскіх моў. On-line слоўнікі славянскіх моў.  
   3. Фразеалогія славянскіх моў.  
   4. Лінгвістычная і функцыянальная стылістыка славянскіх моў. 
   5. Тэарэтычныя і метадалагічныя аспекты лексічных, семантычных і стылістычных даследаванняў славянскіх моў.
   6. Славянскае тэрміразнаўства і тэрмінаграфія.  
   7. Тыпалагічнае і супастаўляльнае вывучэнне лексікалогіі, семантыкі і стылістыкі сучасных славянскіх моў.
  7. Міждысцыплінарныя даследававанні славянскіх моў.
   1. Сацыялінгвістыка (моўныя сітуацыі, моўныя паводзіны ў славянскім свеце).
   2. Моўная палітыка.
    1. Нацыянальныя (славянскія) праграмы моўнай палітыкі.  
    2. Моўная палітыка і адукацыйная палітыка Еўрасаюза і вывучэнне славянскіх моў як замежных.
    3. Шматмоўе.
    4. Славянскія мінарытарныя мовы.   
   3. Псіха- і нейралінгвістыка.  
   4. Лінгвакультуралогія.
   5. Этналінгвістыка.
   6. Камп’ютарная лінгвістыка.
   7. Корпусная лінгвістыка.
   8. Інтэрнэт-рэсурсы славянскіх моў.  
  8. Стандартызацыя і норма славянскіх моў.  
   1. Праблемы нарміравання славянскіх моў.  
   2. Праблемы правапісу і графематыкі.  
   3. Развіццё норм літаратурнай мовы.  
   4. Інтэрнэт-камунікацыя і праблемы сучаснай нормы ў славянскіх мовах.

 

 1. ЛІТАРАТУРА, КУЛЬТУРА, ФАЛЬКЛОР.
  1. Міждысцыплінарныя даследаванні славянскіх літаратур.
   1. Тэксталагічныя даследаванні славянскіх літаратур.  
   2. Лічбавыя тэхналогіі ў славянскім літаратуразнаўстве.  
   3. Узаемадзеянне славянскіх літаратур з неславянскімі.
   4. Славянскія літаратуры і культуры ў эпоху інфармацыйных тэхналогій.
   5. Славянскія літаратуры і культуры ў супастаўляльнай, міжлітаратурнай і міжкультурнай перспектыве.  
  2. Развіццё славянскага пісьменства.
   1. Славянскае пісьменства на розных этапах яго развіцця.  
   2. Пісьмовая традыцыя Кірылы і Мяфодзія і яе ўспрыняцце ў славянскіх літаратурах.  
   3. Новыя выданні помнікаў славянскага пісьменства.
  3. Славянскія літаратуры і Сярэднявечча.  
   1. Паэтыка сярэдневяковай літаратуры.
   2. Жанры сярэдневяковай літаратуры.  
   3. Узаемасувязі славянскіх літаратур і культур у Сярэднявеччы.
   4. Узаемаадносіны паміж славянскай, візантыйскай і заходнееўрапейскай кніжнасцю да новага часу.
  4. Гісторыя славянскіх літаратур.
   1. Развіццё стылістычных сістэм у славянскіх літаратурах.
   2. Жанры ў славянскіх літаратурах.
   3. Тэорыя, гісторыя верша і параўнальная славянская метрыка.
   4. Літаратурныя традыцыі і славянскія літаратуры сёння.
   5. Узаемасувязі і кантакты славянскіх літаратур і культур.  
   6. Тэарэтычныя аспекты даследавання сучасных славянскіх літаратур.
  5. Пераклады славянскіх літаратур як культурны трансфер.  
   1.  Міжславянскія і славяна-неславянскія пераклады.  
   2. Лінгвістычныя аспекты перакладу.
   3. Пераклады твораў антычнай, візантыйскай, іўдзея-хрысціянскай, іўдзейскай і ісламскай традыцый у славянскіх літаратурах.  
   4. Пераклад як складнік філасофскай, рэлігійнай і палітычнай думкі славян.  
  6. Літаратурна-гістарычныя веды, літаратурная крытыка і публіцыстыка.  
   1. Перыёдыка ў славянскіх літаратурах і культурах: пасярэднік, паказчык змен у паэтыцы, стылі і жанравай сістэме.
   2. Дэкананізацыя і рэканструкцыя (нацыянальнай) гісторыі літаратуры. 
   3. Публіцыстыка і СМІ: пытанні культурнай і літаратурнай ідэнтычнасці.
   4. Славянская літаратурная крытыка і яе сістэма каштоўнасцей. 
  7. Славянскія літаратуры – рэлігія – філасофія – палітыка – культура.
   1. Філасофская, рэлігійная і палітычная думка славян.
   2. Спадчына антычнасці, візантыйскай і іўдзея-хрысціянскай традыцыі ў славянскіх літаратурах і культурах.
   3. Дыялог Усход – Захад у славянскіх літаратурах і культурах.
   4. Узаемапранікальнасць славянскіх літаратур і культур. 
  8. Славянскія літаратуры і культурная спадчына ў ХХІ стагоддзі.
   1. Еўрапеізацыя/глабалізацыя і славянскія літаратуры.
   2. Літаратурныя і культурныя «ўтопіі» – панславізм сёння.
   3. Славістыка і праблемы (пост)каланіялізму ў сучасным свеце.
   4. Праблема бежанства/высылкі/(э)міграцыі ў славянскіх літаратурах і культурах.
   5. Мы і іншыя (у антрапалагічным і сацыяльным аспекце) у славянскіх літаратурах і культурах.
   6. Гендарныя пытанні ў славянскіх літаратурах і культурах.
   7. Еўрапейскія літаратурныя і культурныя парадыгмы і славянскія літаратуры і культуры.
   8. Літаратура славянскіх дыяспар.

 

 1. Славянскі фальклор, фалькларыстыка і міфалогія ў сусветным кантэксце.
  1. Славянскі фальклор і іншыя этнакультурныя традыцыі: паралелі і ўзаемадзеянне. 
  2. Збіральнікі і даследчыкі фальклору, якія ўнеслі ўклад у славістыку.
  3. Міфалагічныя асновы славянскага фальклору.
  4. Слова і абрад.
  5. Агульнае і рэгіянальнае ў фальклоры.
  6. Тэксталогія і праблемы выдання помнікаў фальклору.
  7. Фальклор і літаратура.
  8. Сучасны фальклор і яго жанры. Постфальклор.
  9. Фальклор як фактар самаідэнтыфіацыі этнічных супольнасцей у іншаэтнічным асяроддзі.

 

 1. ПЫТАННІ ГІСТОРЫІ І ТЭОРЫІ СЛАВІСТЫКІ.
  1. Гісторыя славістыкі.  
   1. Славістычныя школы і іх уклад у лінгвістыку, літаратуразнаўства і фальклор.
   2. Славістыка ў аспекце гісторыі адукацыі і педагагічных ідэй.
   3. Славістыка ў ХХ стагоддзі: напрамкі, супярэчнасці, канфлікты, спрэчкі і спадчына.
   4. Спадчына знакамітых славістаў.
   5. Гістарыяграфія славістыкі ў розных нацыянальных традыцыях. 
   6. Развіццё славістычнай бібліяграфіі.
  2. Тэорыя і метадалогія славістыкі.
   1. Традыцыя і інавацыя ў метадалогіі  славістыкі.
   2. Славістыка і новыя навуковыя парадыгмы ў гуманітарных навуках.
   3. Славістыка і вывучэнне культуры.
   4. Славістыка і міждысцыплінарнасць.
  3. Перспектывы славістыкі.
   1. Напрамкі развіцця славістыкі ў ХХІ стагоддзі.
   2. Славістыка і працэсы глабалізацыі.  
   3. Славянскі свет за межамі Еўроры.
  4. Тэарэтыка-метадалагічныя аспекты вывучэння і выкладання славянскіх моў, літаратур і культур.
   1. Праблемы і перспектывы выкладання славянскіх моў, літаратур і культур.
   2. Напрамкі сучасных даследаванняў у галіне выкладання славянскіх моў, літаратур і культур.

 

 1. СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ТЭМЫ ЗЕЗДА.

4.1. Славістыка ў неславянскіх краінах.

4.2. Неславісты ў славістыцы.

 

Заяўкі на секцыйныя даклады і тэматычныя блокі павінны адпавядаць зацверджанай тэмытыцы. Абавязковым патрабаваннем да секцыйных дакладаў з’яўляецца выкарыстанне моўных, літаратурных, фальклорных і г.д. фактаў розных славянскіх падгруп (усходне-, заходне- і паўднёваславянскай).

Арганізацыйны камітэт XVII Міжнароднага з’езда славістаў устанавіў наступны рэгламент удзелу ў з’ездзе – адзін удзельнік мае права выступіць з толькі двума дакладамі (адзін секцыйны даклад + адзін даклад на тэматычным блоку).

 

Заяўкі на секцыйныя даклады падаюцца ў Беларускі камітэт славістаў у адпаведнасці з прыкладзенай формай па электроннай пошце на адрас: alukashanets@tut.by

Тэрмін падачы заявак – да 30 верасня 2021 года.

 

ФОРМА ЗАЯЎКІ

на секцыйны даклад на XVIІ Міжнародным з’езде славістаў

(Парыж, 2023)

 

1. Звесткі пра дакладчыка

Прозвішча, імя, імя па бацьку (калі ёсць):

Вучонае званне, установа:

Адрас электроннай пошты:

Паштовы адрас: 

Службовы:

Дамашні:

2. Звесткі пра даклад

Шыфр тэмы (у адпаведнасці з зацверджанай МКС тэматыкай з’езда):

Назва даклада:

Анатацыя (да 500 знакаў з прабеламі):

 

 

Па ўсіх пытаннях, звязаных з падачай заявак на ўдзел у XVIІ Міжнародным з’езде славістаў, звяртацца ў Беларускі камітэт славістаў (тэл. (+375-29) 684-15-94, Аляксандр Лукашанец)

 

Старшыня Беларускага камітэта славістаў

Аляксандр Лукашанец

 

Глядзіце таксама

 • Корпус беларускай мовы