Генадзь Цыхун. Прастора мовы. Моўныя сувязі. Гісторыя слоў: выбраныя працы

Прастора мовы. Моўныя сувязі. Гісторыя слоў: выбраныя працы / Генадзь Цыхун ; уклад. Я.В. Волкава ; уступ. арт.: М.П. Антропаў, С.М. Запрудскі ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – 315 с.

ISBN 978-985-08-2246-8.

У кнізе даследуюцца праблемы арэальнай лінгвістыкі, гістарычных моўных сувязяў, сацыялінгвістыкі, этымалогіі, тэрміналогіі, мінулае і сучаснае беларускай мовы. Зборнік змяшчае 52 артыкулы, біяграфічны нарыс пра аўтара, прадметны паказальнік.

Адрасавана філолагам, гісторыкам і ўсім тым, хто цікавіцца этымалогіяй,гісторыяй беларускай мовы на шырокім славянскім фоне.

-----------------------------------------------------------------

ЗМЕСТ

Спіс скарачэнняў крыніц і літаратуры                                                     3

Ад укладальніка (Яўгенія Волкава)                                                          7

 

Генадзь Цыхун: нарыс жыцця і навуковай дзейнасці

(М.П. Антропаў, С.М. Запрудскі)                                                             8

 

Арэалагічныя даследаванні

Аспекты славянскай арэальнай лінгвістыкі

19

Нататкі пра некаторыя беларускія адпаведнікі славянскім архаізмам

35

Інавацыі славянскіх кантактных зон

42

Пра зборыкi-цымборыкi i шляхi мiграцыi цэнтральнаеўрапейскiх слоў на Беларусь

46

О балтийско-славянском языковом союзе

50

Беларуска-паўднёваславянскія лексічныя сувязі (Некаторыя праблемы i вынікі)

53

Балканаславіка: праблемы і вынікі

66

Паўднёваславянска-ўсходнеславянскія моўныя сувязі (да праблемы славянскага ўкладу ў балканскі моўны саюз)

74

 

Гістарычна-моўныя праблемы

Белорусский язык (краткий очерк)

103

У славянскім кантэксце

123

Шляхі ўладкавання беларускай тэрміналогіі

126

Роля знешніх фактараў у гісторыі беларускай лінгвістычнай тэрміналогіі (у сувязі з даследаваннямі Карла Гутшміта і Германа Бідэра)

130

Пра некаторыя пытанні тэрміналагічнай працы ў Беларусі

135

Да беларуска-славенскіх дачыненняў (гістарычна-моўная праблематыка)

139

 

Міжмоўныя кантакты і паралелі

Эксклюзіўныя міжславянскія ізалексы і праславянская арэальная структура

145

Рэдкія міжславянскія словаўтваральныя паралелі

152

З балгарска-беларускіх моўных паралеляў

156

Думкі пра іншаславянска-беларускую перакладную лексікаграфію (у сувязі з завяршэннем працы над “Балгарска-беларускім слоўнікам”)

162

Некаторыя праблемы кантактнай лінгвістыкі (адносна тэрміна і паняцця "кантактная зона")

167

Адносна лінгвістычнага тэрміна "пранікненне" (тэрміналагічнае эсэ)

171

Паўночны фрагмент заходнеславянска-ўсходнеславянскай кантактнай зоны

175

Славістычныя інтарэсы І.І. Сразнеўскага (Рэзія і ўсходнія славяне)

180

 

Сацыялінгвістыка і экалінгвістыка

Сацыялінгвістычныя, сацыякультурныя і псіхалагічныя асновы змешанага маўлення

186

Моўная саматоеснасць у святле экалінгвістыкі

195

Моўны канфармізм, моўная дыверсія і іншыя тэрміналагічныя метафары

202

Языковая интеграция, языковая экология и языковые союзы

209

Славянские литературные микроязыковые проекты в эколингвистической перспективе

214

 

Этналінгвістычныя эцюды

Полесские нарубы (лингвоэтнический аспект)

221

Русавы дзед (да паходжання народных міфонімаў)

228

Из блокнота участника полесских экспедиций (1. куміна вада; 2. Чагошчы и Чугайка; 3. крычаць як боўгары)

231

“Паберкі” з Палесся (4. У капелюшох; 5. Осетня пора; 6. Поночная ноч; 7. Лічна праўда)

236

 

Этымалогія і анамастыка

Этымалагічны каментарый да "Альпенскага дыялектнага слоўніка"

241

Кітай у беларускай лексіцы

246

Пра назвы некаторых беларускіх гарадоў

250

З нёманскай гідраніміі

256

"Мне сонцам свеціць Наднямонне..." (Нататкі аб уласных імёнах у "Новай зямлі")

261

Бел. ке, кі ‘і, ды’

263

З беларуска-польскай этымалогіі (польск. pieczara ‘пячора’; бел. піскуж ‘пячкур’)

266

Некалькі беларускіх этымалогій (подлы, прыўкрасны)

269

Скем, шкем ‘лісіца’

273

Алуха (пра адзін праблемны архаізм)

276

Суконнікі (да праблемы размежавання этымалагічных амонімаў)

277

Бералоз (новыя версіі паходжання слова)

279

Падляшскія этымалогіі (Проковэць. Стула. Фэрцік. Майсы. Пошесть. Бронтатісе. Хаткі.)

280

Беларускататарскае прыначъ

284

Гузлы ‘чары’ (з беларускіх адпаведнікаў славянскім архаізмам)

286

Сенгагус (пра адзін выпадак народнай адаптацыі іншамоўнага тэрміна)

288

З’ян ‘знак, след’?

289

Славянскі рэгіяналізм дрóўка ‘першацёлка’

291

Белоруско-български паралели от етимологична гледна точка (Някои допълнения и уточнения към „Български етимологичен речник“)

293

 

Varia

У справе лексічнай нормы ў славацкай мове

300

Праблематыка транслітарацыі арабскаграфічных тэкстаў татараў Вялікага Княства Літоўскага ў кантэксце аналагічнай славянскай праблематыкі

305

 

Прадметны паказальнік                                                                             310

 

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы