Крывіцкі А.А. Выбраныя працы

 
Крывіцкі, А А. Выбраныя працы / А. А. Крывіцкі; уклад.: I. У. Галуза [і інш.] ; навук. рэд. В. М. Курцова. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 676 с.
 
У зборніку змяшчаюцца выбраныя працы вядомага даследчыка гаворак беларускай мовы А. А. Крывіцкага. Пэўная колькасць публікацый прысвечана асвятленню тэарэтыч-ных праблем у галіне нацыянальнай дыялекталогіі і мовазнаўства. Асноўную частку выдання складаюць артыкулы, у якіх даследуюцца анамасіялагічныя і лексікаграфічныя праблемы функцыянавання слова, даецца апісанне структуры дыялектнай мовы, характа-рыстыка гутарковага маўлення.
 
Выданне будзе цікавым шырокаму колу лінгвістаў, літаратараў, гісторыкаў, а таксама ўсім, хто займаецца родным словам, любіць яго і цікавіцца гісторыяй роднай мовы.
----------------------------------------------

ЗМЕСТ

А. А. КРЫВІЦКІ І БЕЛАРУСКАЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ДЫЯЛЕКТАЛОГІЯ ......................................    3

ДЫЯЛЕКТАЛОГІЯ: ДЫЯЛЕКТНЫЯ ЗГРУПАВАННІ. ФУНКЦЫЯНАВАННЕ І РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ГАВОРАК ………………………………………………………………………………………………………………………...12

Традыцыйны сельскі моўны ландшафт Беларусі ………………………………………………………………………………13

Гаворкі беларускай мовы, пасляваенная моўная сітуацыя і дынаміка маўлення ў Беларусі ……………………………….23

Полесские говоры в составе белорусского и украинского языков ……………………………………………………………70

Беларуская нацыянальная моватворчасць i сярэдняя (цэнтральная) дыялектная зона беларускай мовы …………………79

Нацыянальная моватворчасць і мясцовыя гаворкі …………………………………………………………………………….92

Дыялекталагічная метадалогія Р. І. Аванесава і лінгвагеаграфічны этап развіцця дыялекталогіі беларускай мовы    …..97

Лингвогеографическая статья в белорусском лексическом атласе …………………………………………………… ……104

Лінгвагеаграфія: новы этап у развіцці метадалогіі  (Аб першым выпуску лінгвістычнага атласа Еўропы) ……… ……108

Atlas slovenského jazyka                                                                                                                                               114

Спадчына Я. Ф. Карскага па беларускай дыялекталогіі                                                                                               119

Рэгіянальныя моўныя з’явы і іx лінгвагеаграфічная стратыфікацыя ……………………………………………………… 125

Словаскладанне і правапіс ……………………………………………………………………………………………………..129

 

АНАМАСІЯЛОГІЯ ……………………………………………………………………………………………………………136

Асноўныя напрамкі анамасіялагічнага вывучэння лексіка-фразеалагічнай назватворчасці ў гаворках беларускай мовы                   .                                                                                                                                                                                  137

Да праекта інтэрпрэтацыйнага або тлумачальнага атласа мясцовай назватворчасці ў гаворках Беларусі ……………..  147

Займеннік гэны, яго лінгвагеаграфія і паходжанне ………………..                                                                               153

Беларуская вясёлка i македонскі поjac: родныя ці сваякі? ………………………………………………………………… 163

Тыпы i ўжыванне назваў рыбы ў адной гаворцы Палесся                                                                                            171

Адкуль з’явіўся шчупак у беларускай мове ……………………………………………………………………………………184

Народныя назвы відаў рыбы ……………………………………………………………………………………………………191

Беларускія занальныя назвы франтона i паходжанне шчыта ………………………………………………………………237

Назва Палессе свая ці чужая? …………………………………………………………………………………………………. 249

А імя яму Тураў …………………………………………………………………………………………………………………256

Славянские зональные диалектные различия в номинативной реализации Bufo и Rana и их формирование ………….264

Обозначение перемещения ползком в славянских диалектах (по материалам ОЛА) ……………………………………..284

О названиях ели в славянских языках …………………………………………………………………………………………294

Пашырэнне назваў тыпу хвоя і тыпу сасна ў гаворках беларускай мовы і іх паходжанне                                             308

Такая далікатная назва суніцы                                                                                                                                     317

Паклонімся бульбе                                                                                                                                                      324

Яны і сённяшнія і старыя назвы                                                                                                                                  328

 

ДЫЯЛЕКТНАЯ МОВА: ФАНЕТЫКА. ГРАМАТЫКА                                                                                          336

Аб аканні ў гаворках Лагойскага раёна Мінскай вобласці                                                                                           337

Фанетычныя асаблівасці адной з гаворак поўдня Беларусі                                                                                           341

Беларускае дыялектнае вымаўленне                                                                                                                            347

Паўночна-ўсходняе дыялектнае вымаўленне                                                                                                               360

Паўднёва-заходняе дыялектнае вымаўленне                                                                                                                393

Пераходнае дыялектнае вымаўленне                                                                                                                             426

Заходнепалескае дыялектнае вымаўленне                                                                                                                    430

Дыялектныя зоны і вымаўленне                                                                                                                                   443

Дыялектнае вымаўленне і арфаэпічныя нормы                                                                                                              448

Тураўская гаворка i яе слоўнік                                                                                                                                       451

Формы асабовых i зваротнага займеннікаў беларускай мовы ў ix гісторыі                                                                    460

 

ЛЕКСІКАГРАФІЯ                                                                                                                                                      490

Этапы фарміравання беларускай дыялектнай лексікаграфіі                                                                                           491

Сучасная беларуская дыялектная лексікаграфія                                                                                                             501

Рэгіянальная лексіка з паўночнай Віцебшчыны                                                                                                             576

З лексічных рэгіяналізмаў Віцебшчыны                                                                                                                         513

Пра слоўнік Тураўшчыны                                                                                                                                              519

Тураўшчына i слоўнік яе гаворкі                                                                                                                                   534

Усходнепалеская гаворка наваколля Мазыра                                                                                                                 546

Лексика городенских гончаров                                                                                                                                      585

Из словаря полесских рыболовов                                                                                                                                  601

Залатыя россыпы слоў                                                                                                                                                   617

Спроба лінгвагеалогіі Палесся                                                                                                                                      628

Рэцэнзія                                                                                                                                                                        634

Паказальнік асноўных навуковых прац А. А. Крывіцкага                                                                                       639

Паказальнік імёнаў                                                                                                                                                     659

Спіс скарачэнняў, прынятых да выдання                                                                                                                  665

 

 
 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы