Параўнанне сістэм беларускай і рускай моў і даследаванне асаблівасцей іх функцыянавання ў сучасным грамадстве

Параўнанне сістэм беларускай і рускай моў і даследаванне асаблівасцей іх функцыянавання ў сучасным грамадстве: матэрыялы дакладаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, прысв. 40-годдзю аддзела бел.-рус. моўных сувязей (Мінск, 16 чэрвеня 2017 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ-ры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; пад агул. рэд. А.А. Лукашанца. – Мінск: Чатыры чвэрці, 2017. – 280 с.

У зборнік уключаны матэрыялы, у якіх разглядаюцца актуальныя праблемы беларуска-рускага двухмоўя, супастаўляльнага даследавання лексікі, словаўтварэння, а таксама пытанні лексікаграфіі, перакладу і моўнай адукацыі ва ўмовах блізкароднаснага білінгвізму.

 

ЗМЕСТ

 

Булыка А.М. Лексіка раманскага паходжання ў старабеларускай і старарускай мовах. 

Бурак І.Л. Пачынальнае значэнне злучальных злучнікаў у сучасных беларускай і рускай мовах.

Буракова М.У., Крышнёў Ю.В. Асаблівасці тэрмінаў інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі і ўкладанне руска-беларускага слоўніка.

Ванкевич О.Г. Синтагматика лексико-семантических полей «Погода» и «Надвор’е».

Верамяюк Г.А. Структура словаўтваральнай макракатэгорыі асабовых жаночых намінацый у беларускай і рускай мовах.  

Гируцкий А.А. Религиозная лексика в дискурсивном пространстве романа  И. Шмелёва «Богомолье».

Годуйко Л.А. Рекламная функция прагматонимов (на материале номинаций молочной и алкогольной продукции от производителей Брестчины).        

Голубева В.К. Сінкрэтызм функцыянальных амонімаў у беларускіх і рускіх паэтычных тэкстах.

Горегляд Е.Н. К проблеме реализации принципа двуязычия в учебном процессе на филологическом факультете.

Горицкая О.С. Лексические шибболеты в русской речи жителей Беларуси (на материале интернет-коммуникации).

Диккебоом И.Д. «Spreekt u Wit-Russisch?», или о том, понимают ли голландцы белорусский язык.

Дода И.Г. О расширении сферы применения прикладных лингвистических знаний и их роли в правовой области деятельности. 

Елынцева И.В. Русские и белорусские фразеологизмы – элементы ЛСП цвета и неполевые фразеологические единицы с колоративным компонентом.        

Забаштанская О.И. Национально-культурный компонент в названиях туристско-рекреационных объектов на территории Беларуси.

Іўчанкаў В.І. Моўная дывергенцыя і канвергенцыя: уплыў на вытворчасць медыятэксту.

Клундук С.С. Феномен персаніфікацыі ў публіцыстычным дыскурсе перыядычнага друку Берасцейшчыны.

Ковалёнок С.В., Масло А.А. Задачи создания аннотированного обучающего корпуса русской разговорной речи билингва.

Кондратеня И.В. О структуре лексико-семантических полей интереса в русском и белорусском языках.                                                       

Кугейко Т.П. Специфика адвербиальных сегментов в лексико-семантических полях речи русского и белорусского языков.       

Кунцэвіч Л.П. Спосабы перадачы лексічных дыялектызмаў пры перакладзе мастацкага твора з беларускай мовы на рускую. 

Лукашанец А.А. Лексіка нацыянальнай мовы ва ўмовах блізкароднаснага білінгвізму.

Ляшук В.М. Да пытання параўнальнага вывучэння беларускай і рускай літаратурных моў.                                                                    

Маліцкі Ю.В. Русізмы кніжнага паходжання як сродак вылучэння стылявой тэкставай дамінанты ў беларускім гутарковым маўленні. 

Марозава А.А. Нацыянальная адметнасць працэсу рэактывізацыі лексікі ў беларускай мове (у параўнанні з рускай).                                                             

Масловская Н.П. Типы членов вербативных ЛСГ – структурных элементов ЛСП «Движение без перемещения» / «Рух без перамяшчэння» в близкородственных русском и белорусском языках.           

Мельникова Л.А. Частицы в русском и белорусском языках.            

Николаева О.М. О концепции «Русско-белорусского толково-сопоставительного словаря полевых единиц».  

Паляшчук Н.В. Пытанні параўнальна-гістарычнага вывучэння беларускай і рускай моў.       

Переход О.Б. Особенности семантической организации оригинального и переводного текстов (на материале стихотворения Максима Танка «Калі дрэвы паміраюць... » и его перевода на русский язык).

Півавар К.С. Францыск Скарына: вербальныя асацыяцыі ва ўмовах білінгвізму.

Раткевич М.А. Динамика показателя «родной язык» для поляков Беларуси (по материалам переписей населения 1959–2009 гг.).

Рычкова Л.В. Корпусные технологии в изучении естественного взаимодействия белорусского и русского языков в региональных СМИ Беларуси.

Свириденко О.И. Формирование речевой культуры учащегося-билингва посредством реализации современных подходов к начальному лингвистическому образованию.

Снігірова Н.А. Лексемы сопух і сопуха ў рускіх, беларускіх і іншых славянскіх гаворках: да пытання матывацыі семантыкі.   

Сянкевіч В.І. Ідэнтыфікацыя асобы і катэгорыя пафасу.

Сяргеева А.М. Сродкі выражэння прыслоўнай інтэнсіўнасці.

Тимошенко Е.И. Мотивационная модель «помещенный в определенное место ® хороший» в славянских языках.     

Трутчанка А.А. Рэалізацыя моўнай катэгорыі пэўнасці / няпэўнасці ў лірыцы Г. Ахматавай і яе перакладах на беларускую мову.         

Уласевіч В.І. Аб некаторых асаблівасцях новай лексікі беларускай мовы ў параўнанні з лексікай рускай мовы.

Федунова Т.В. Лингвистическая экспертиза: статус и объем понятия.

Хвіланчук Ю.Л. Сінтаксічная інтэрферэнцыя ў беларускім маўленні.   

Чагайда Ю.Н. Пересечение русского и белорусского ЛСП «Перемещение в пространстве» и «Перамяшчэнне ў прасторы» с другими полями. 

Щербин В.К. Развитие сравнительной металексикографии белорусского и русского языков в Беларуси.                                                            

Юшкевич О.С. Партитивные отношения в ЛСП «Географический ландшафт» / «Геаграфічны ландшафт» в русском и белорусском языках.   

Яницкая А.Ю. Сокровище лексикографии.      

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы