Публікацыі

Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны

Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны / А. А. Крывіцкі [і інш.]; уклад.: Ф. Д. Клімчук [і інш.]; навук. рэд. Г. А. Цыхун. - Мінск: Беларуская навука, 2016. - 275 с.

ІSBN 978-985-08-2022-8.

Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV – сярэдзіны XVI ст.

Лексіка  старабеларускай  літаратурна-пісьмовай мовы XIV – сярэдзіны XVI ст. / І. У. Будзько [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 558 с.

ПОЛАЦКІЯ ДЫЯМЕНТЫ: дыялектны слоўнік

ПОЛАЦКІЯ ДЫЯМЕНТЫ: дыялектны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы i літ., Філ. «Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа» ; навук. рэд. В. М. Курцова. - Мінск : Беларуская навука, 2016. - 116 с.

А.М. Булыка. Выбраныя працы

А.М. Булыка. Выбраныя працы / А.М. Булыка; уклад.: А.М. Бу­лыка, Н.В. Паляшчук; Нац. акад. навук Белару­сі Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы i літ., Філ. «Ін-т мовы i літ. імя Якуба Коласа i Янкі Купалы» ; уклад. А.M.Булыка, H.В.Паляшчук. – Мінск : Беларус. навука, 2015. – 551 с.

A.I. Жураўскі. Выбраныя працы

A.I. Жураўскі. Выбраныя працы / А.I. Жураўскі; уклад.: H.В. Паляшчук, А. Ф. Мяснікоў. – Мінск : Беларус. навука, 2014. – 491 с.

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі

Кароткі гістарычны слоўнік беларускай мовы

КАРОТКІ ГІСТАРЫЧНЫ СЛОЎНІК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ / Нац. акад. навук Беларусі. Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. Філ. “Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы”; склад. А.М.Булыка. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 1038 с.

Мова «Нашай Нівы». Семантыка. Стылістыка

Мова «Нашай Нівы». Семантыка. Стылістыка / Нац. акад. навук Беларуси, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., філіял «Інстытут мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы»; пад рэд. В. П. Лемцюгова – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 363 с.

«Агульнаславянскі лінгвістычны атлас»

Мэта работы – устанаўленне генетычных, тыпалагічных агульнасцей і адрозненняў сучасных славянскіх моў на падставе картаграфавання рэфлексаў праславянскіх галосных і лексічных найменняў. Задачы даследавання: падрыхтоўка лінгвістычных карт; складанне картаграфічных легенд, напісанне каментарыяў да іх; інтэрпрэтацыя беларуска-славянскіх адпаведнасцей на розных узроўнях структуры мовы.

Кароткая граматыка беларускай мовы і граматычныя слоўнікі

Комплекс работ з пяці кніг: «Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. Ч. 1. Фаналогія. Марфаналогія. Марфалогія / навук. рэд. А.А. Лукашанец. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – 351 с.; Ч. 2. Сінтаксіс / навук. рэд. А.А. Лукашанец. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 240 с.;

«Граматычны слоўнік дзеяслова» / навук. рэд. А.І. Падлужны, В.П. Русак. Мінск: Беларуская навука, 2007. – 1252 с.;

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы